Jogszabályok

Támogatott képzésnek minősülnek azok a képzések, amelyek részben vagy egészben az alábbi forrásokból valósulnak meg (ezt a Fktv. 2. §-a és a 23. § határozza meg):

 • központi költségvetés,
 • európai uniós források,
 • a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképesítési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része.

A felnőttképzési szakmai programkövetelmény készítésének szabályait az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet írja elő.

Az államilag el nem ismert, vagyis egyéb szakmai képzések esetében a képzési programot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában szereplő szakmai programkövetelmény alapján kell elkészíteni. A képzési program tartalmi elemeit a Fktv. 12. §-a tartalmazza.

Újdonság viszont, hogy a 393/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezése (32. §) lehetővé teszi a programkövetelmény nélkül történő engedélyezést azzal a megkötéssel, hogy 2015. június 30-ig a képzési programot meg kell feleltetni egy programkövetelménynek.

Szintén új szabályozás, hogy 2015. március 31-e után már csak szakmai programkövetelmény alapján készített és szakértő által előminősített képzési program nyújtható be.

Felnőttképzési szakmai programkövetelmény javaslatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) honlapján lehet benyújtani, kizárólag elektronikus formában. A javaslatot bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó beadhatja.

A felnőttképzési szakmai programkövetelmény javaslat előterjesztése díjmentes. A szakmai programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, a Kamar honlapján meg lehet tekinteni.

 

A felnőttképzési szakmai programkövetelmény tartalma

A felnőttképzési szakmai programkövetelmény tartalmát az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet szabályozza.

Újdonság, hogy a szakmai programkövetelmény alapján készített képzési program elnevezésének tartalmaznia kell a programkövetelmény elnevezését is (ezt a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 13. §-a mondja ki).

Például: a programkövetelmény neve: Európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment

 • amennyiben ezen nem szeretne változtatni, ez lesz a képzési program neve,
 • de ha a képzési program neve eltér a programkövetelmény elnevezésétől: Pályázatíró, Uniós projektek ügyintézője, az engedélyezésre benyújtandó képzési program teljes elnevezése: Európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment – Pályázatíró, Uniós projektek ügyintézője

A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak a nyilvántartásba történő felvételéről dönt, ha a javaslatban

 1. 1. a szakmai programkövetelmény megnevezése
  • tartalmazza a megszerezhető szakmai végzettség megnevezését,
  • megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és alkalmas a képzéssel megszerezhető kompetenciák alapján a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület azonosítására,
  • összhangban van a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával,
  • segíti a munkaadót a szakmai végzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök beazonosításában, és
  • a munkavállaló tájékoztatását szolgálja a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia tartalmára és hasznosítására vonatkozóan,
 2. 2. a képzés megkezdéséhez megjelölt bemeneti kompetenciák
  • szükségesek a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításához,
  • csak azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyek a képzés megkezdéséhez minimálisan szükségesek, és
 3. 3. a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása egyértelműen meghatározott és a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia a tevékenység végzéséhez vagy a munkaterületen szükséges,
 4. 4. meghatározott szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés minimális és maximális óraszáma
  • megfelelő időt biztosít a megjelölt munkatevékenység ellátásához szükséges kompetencia elsajátítására,
  • a javaslat modulrendszerű felépítése esetén modulonként tartalmazza a minimális és maximális óraszámot, és
  • úgy került meghatározásra, hogy a maximális óraszám nem haladja meg a minimális óraszám kétszeresét,
 5. 5. a szakmai követelmények leírása megfelel az alábbiaknak:
  • a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal a tevékenység, munkaterületi feladat elvégezhető vagy magasabb szinten gyakorolható,
  • a legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismereteket, készségeket és személyes kompetenciákat, társas kompetenciákat és módszerkompetenciákat a javaslat tartalmazza,
  • a szakmai követelmények leírása (modulrendszerű felépítés esetén) modulonként szerepel a javaslatban, és
  • tartalmazza annak bemutatását és indoklását, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területeken van szükség,
 6. 6. az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya a szakmai végzettség jellegéhez igazodóan
  • összhangban van a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításának képzési forma szerint meghatározott időszükségletével, és
  • modulrendszerű felépítés esetén modulonként került meghatározásra,
 7. 7. feltüntetésre kerül a szakmai végzettség, és
 8. 8. a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeként a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának 70%-án való részvétel és a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése került megjelölésre.

 

A felnőttképzési szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételi eljárása

A szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételi eljárását az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet szabályozza.

Kétlépcsőssé válik egyéb szakmai képzés esetén a programalkotás:

 • először a szakmai programkövetelményeket kell kidolgozni és nyilvántartásba vetetni, majd
 • a jóváhagyott szakmai programkövetelmények alapján kell az egyéb szakmai képzés képzési programját kidolgozni és felnőttképzési programszakértővel előzetesen minősíttetni.

A felnőttképzési szakmai programkövetelmény javaslat benyújtásának menete megtekinthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán: erre a linkre kattintva.

A felnőttképzési szakmai programkövetelmény javaslati eljárás lépései:

 1. a programkövetelmény javaslat megérkezése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához,
 2. a programkövetelmény javaslat beérkezésének visszaigazolása,
 3. ezután megtörténik a programkövetelmény javaslat elbírálásában közreműködő felnőttképzési programszakértő kijelölése, megbízása,
 4. majd a felnőttképzési programszakértő elkészíti a szakértői véleményét,
 5. a szakértői vélemény alapján megtörténik a bizottsághoz az előterjesztés a döntésre,
 6. a bizottság döntése lehet:
  • elfogadás,
  • hiánypótlás,
  • elutasítás.