A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

Az összefoglalóban a felnőttképzési törvény módosítását olvashatod. A törvény módosítása 2021. január 01-jétől hatályos.

A felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettsége

15. § A felnőttképző

a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,

b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,

c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.

A személyazonosító adatok a következők:

 • családi és utónév,
 • születéskori családi és utónév,
 • születési hely és idő,
 • édesanya születéskori családi és utónév.

A képzésben résztvevő személy alábbi adatairól már nem kell adatot szolgáltatni:

 • neme,
 • lakcíme,
 • adóazonosító jele.

A FAR a személyazonosító adatokat rögzítés után ellenőrzi. A hibásan rögzített adatok esetén a rendszer figyelmeztetést küld, melyet javítani szükséges. Fontos, hogy az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a személyazonosító adatok a valóságnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

Megszűnik továbbá az OSAP keretében történő külön adatszolgáltatási kötelezettség.

A felnőttképző adatkezelése

21. § (1) A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

a) a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,

ab) elektronikus levelezési címét és

ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

ba)legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

A képzésben résztvevő személy alábbi adataira már nem terjed ki a kötelező adatkezelés:

 • neme,
 • lakcíme,
 • adóazonosító jele,
 • állampolgársága,
 • levelezési címe,
 • telefonszáma,
 • társadalombiztosítási azonosító jele.

A felnőttképző tájékoztatási kötelezettsége

 1. § A felnőttképző köteles

a) a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a felnőttképzési tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumokon feltüntetni, továbbá arról ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatni.

A felnőttképzési tevékenység keretében kiállított számlán és más számviteli bizonylaton már nem kell feltüntetni a felnőttképzési nyilvántartási számát.

Hozzászólás